Eerste notulen

Notulen van den vergadering

 

In den week van 15 september tot 22 septemOud bestuursledenber [1945] zijn er circulaires rondgestuurd voor een vergadering op 22 september ’s avonds half acht in café H. Stol om te spreken over het oprichten van een vereeniging van Dorpsbelangen. Aanwezig waren dertig persoonen. Het comité van de feestvereeniging was ook aanwezig en daarvan leide den Heer Jaspers den vergadering.

Nadat eerst door den Heer Jaspers uiteen was gezet het doel en streven van een vereeniging als vereeniging van Dorpsbelangen, werd er eerst overgegaan wie van de aanwezige persoonen lid wilden worden. Nu, daar waren ze allen voor, zoodat de vereeniging kon worden opgericht met dertig leden.

Daarna moest er een bestuur worden gekozen, na veel stemmen kwamen ze eindelijk tot een eindpunt. Als bestuur werden gekozen drie heren voor het dagelijks bestuur en twee als plaatsvervangers, zoodat het bestuur bestaat uit vijf persoonen. Als dagelijks bestuur worden gekozen Dokter J.G. Anderson, H. Heeres en K. van Huis. Als plaatsvervangers de heeren Dominee Altena en G. Modderman.

Daarna vroeg den Heer Jaspers of de heeren de benoeming aannamen, waarvan allen de benoeming aannamen. Het gekozen bestuur moest zelf onderling uitmaken wat voor functie ze zouden bekleeden.

Na den bestuursverkiezing werd besproken het regelement die door het voorlopig bestuur was opgemaakt. Na wat op- en aanmerken werd die ook vastgesteld om door het verkozen bestuur verder te worden uitgewerkt.

Daarna kwam er een bespreking over wat ze moesten doen met de gelden die er overgebleven waren van de feestelijkheden, dat nogal een aardig bedrag was, namelijk 602 gulden.

De vergadering was het er allen mee eens om die gelden te schenken aan de nieuw gestichte vereeniging, zoodat de nieuwe vereeniging al dadelijk aardig goed in de contanten zat.

Daarna werd gesproken over de te heffen contributie, maar doordat er nog niet kon worden gezegd hoeveel leden de vereeniging zou krijgen, werd beslooten om daar eerst nog maar mee te wachten.

Ook kwam ter tafel het uitbreidingsplan. Den Heer van Dijk had een schema bij zich van den bouwplannen en lichte daar deze en geene aan toe. Den Heer Modderman las de voorwaarden voor van den aankoop van gronden en de bebouwing.

Den Heer van Dijk zei als er maar aanvragen binnen kwamen, dat dan gauw met het uitbreidingsplan zou worden begonnen.

Ook werd gesproken of den weg door het dorp Garmerwolde niet kon worden verbeterd, dat dit toch wel van algemeen belang was. En of den brug over het Damsterdiep ook niet weer in orde kon worden gemaakt.

Het bestuur zal de noodige stappen doen bij het gemeentebestuur.

Na nog verschillende besprekingen over deze en geene onderwerpen, werd gesproken over een leesbibliotheek, waar allen het wel over eens waren.

Den Heer Leugs was direct zoo bereidwillig om zijn huis ervoor te lenen, om daar de boeken te doen plaatsen waar de menschen ze dan konden afhalen.

Na nog eenige besprekingen was het inmiddels bijna elf uur geworden, waarna den Heer Jaspers den vergadering sloot met den hoop dat de nieuwe gestichte vereeniging lange jaren mocht blijven bestaan en een groei en bloei voor het dorp mocht worden.

Dominee Altena bedankte den Heer Jaspers voor zijn uitstekende uiteenzetting van deze vergadering.

 

Garmerwolde 22 september 1945