COMMISSIE PLUSFONDS DIJKPARK

De versterking en verbreding van de dijk langs het Eemskanaal gebeurd met baggerspecie. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zullen de bewoners in het gebied hiervan enige overlast ondervinden. Het waterschap en de provincie hebben samen ter compensatie van de overlast € 250.000,-- beschikbaar gesteld. Dit bedrag, het zgn. ‘Plusfonds’, is bedoeld voor de financiering van ‘plusvoorzieningen’, voorzieningen waar de bewoners direct iets aan hebben.

De gemeenteraad heeft besloten dat de dorpen Garmerwolde en Woltersum ieder over 25% van deze middelen kunnen beschikken . Dit komt neer op € 62.500,-- per dorp. Met dit geld kunnen ideeën die een breed draagvlak hebben geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd.

Over de besteding van de middelen van het fonds besluit het college van de gemeente Ten Boer. Het college laat zich adviseren door een commissie, de Commissie Plusfonds Dijkpark, die bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente Ten Boer en bewoners uit het plangebied.

Het college zal alleen in uitzonderingsgevallen (en dan gemotiveerd) afwijken van het advies van de commissie.

Heeft u een wens of idee om het wonen in uw dorp nog prettiger te maken? Dan kunt u door middel van dit formulier uw idee/wens indienen. Dit kan tot 1 januari 2015.