Garmerwolde als pilot in de POP

Bestemmingsplannen, woonplannen, streekplannen, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Maar als bestuur van een vereniging van Dorpsbelangen word je vaak in de rol geplaatst om je mening te geven over die plannen, mee te denken, in te spreken op ontwerpvisies van de overheid etc.
De Provincie Groningen heeft bijvoorbeeld een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw Provinciaal Omgevingsplan. Deze zogenaamde POP moet niet alleen een plan voor de omgeving maar ook door de omgeving worden, aldus het nieuwe collegeprogramma. Dorpen en dorpsbewoners krijgen tijdens de ontwikkeling van het nieuwe POP mogelijkheden om hun meningen en wensen uit te spreken.

In overleg tussen vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur en het bestuur van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) is het idee naar voren gekomen om ook van de kant van de dorpen met een inbreng in de POP-discussie te komen.
De VGD heeft een lange traditie in de behartiging van de belangen van de dorpen in het ommeland vanuit een brede visie op een leefbaar en vitaal platteland. Het is vanuit dit perspectief dat de VGD graag bereid is in te gaan op bovengenoemd verzoek en dus wil meedoen aan de POP-UP discussie.

Om de dorpen te bereiken heeft de VGD een workshop georganiseerd met de titel “Dorpse ideeën en ruimtelijke plannen”, theorie en praktijk van de ruimtelijke ordening”. Een twaalftal enthousiaste dorpen uit de provincie heeft hier in mei/juni 2007 aan deelgenomen, waaronder ook een afgevaardigde van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. Na een eerste avond met theorie kon/moest elk dorp zich op een tweede/derde avond presenteren met een praktijksituatie uit het eigen dorp.
Op basis van onder andere deze presentaties heeft de VGD voorgesteld om de volgende dorpen te laten deelnemen aan de voorbeeldprojecten: Onderdendam, Garmerwolde en Nieuw-Beerta. In het eindresultaat zal de visie van het dorp worden weergegeven in een rapportage. Deze uitkomst zal tijdens een officiële gelegenheid worden aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten.

Nu is het dorp aan zet om de ruimtelijke ontwikkelingen vorm te geven

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van Dorpsbelangen Garmerwolde zich ingespannen om een werkgroep te formeren die een en ander handen en voeten gaat geven. Naast een aantal bestuursleden heeft een vijftal dorpsbewoners met elk hun eigen achtergrond zitting genomen in deze werkgroep. Op 4 februari was de eerste vergadering in Dorpshuis De Leeuw. Dorpsbelangen was vertegenwoordigd met Janet Jansen, Johan Havenga, Herman Huiskes en Dirk Heslinga en de andere dorpsbewoners zijn Lieske Mandema, Piet van Zanten, Hillie Ramaker, Rogier Verhagen en Theo Spijker. Namens de VGD onze dorpsgenoot Jan Wigboldus samen met Nienke Vellema. Het stedenbouwkundige Buro Vijn dat het geheel gaat begeleiden middels Ton Hoekstra.

Kaarten zijn aan de wand geplakt met overzichten en situaties in Garmerwolde en met de moderne techniek worden de digitale foto's getoond van plekken die van belang kunnen zijn in de discussie. De ideeën gaan over de tafel en er wordt flink gediscussieerd.

  • Is er behoefte aan nieuwe(sociale) woningbouw en waar dan?,
  • Hoe kunnen we realiseren dat ouderen ook in Garmerwolde blijven wonen ook als ze extra zorg nodig hebben.
  • Moeten we de entree van het dorp niet anders vorm gaan geven.
  • Hoe staat het met onze dorpsommetjes?
  • Welke mogelijkheid biedt bv de Grasdijkweg qua woningbouw in combinatie met kleine bedrijvigheid.
  • Zijn er ruimtelijke verbeteringen mogelijk bij de RWZI en de bijgelegen bedrijfslokatie van Ritsema.
  • Zijn er ook "bedreigingen" van buiten zoals de ontwikkeling van Meerstad en is de buffer tussen Lewenborg en Garmerwolde gegarandeerd?

In twee en half uur geef je hier geen antwoord op. Het Buro Vijn gaat de ideeën uitwerken en individuele leden van de werkgroep gaan de komende weken ook aan de slag om bepaalde plannen in hun eigen omgeving te toetsen.
Op 3 maart komen we weer samen.
Elke Garmerwoldenaar die dit leest en zelf een idee heeft hoe het verder zou moeten de komende 10 jaar kan een van de werkgroepleden hiervoor benaderen.
Op deze plaats wordt u na 3 maart op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.