Garmerwolder POP-pilot basis voor aangepaste provinciale afspraken?

Kader

De provincie Groningen werkt momenteel aan een nieuw Provinciaal Omgevings Plan (POP) en wilde graag weten hoe de dorpen zelf staan ten aanzien van hun ruimtelijke ontwikkeling. Garmerwolde, Onderdendam en Nieuw Beerta mochten als experiment zelf plannen maken over hun eigen ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. De speciaal daarvoor opgerichte werkgroep in Garmerwolde bestaat uit Lieske Mandema, Piet van Zanten, Johan Havenga, Janette Jansen, Herman Huiskes, Hillie Ramaker, Rogier Verhagen en Theo Spijker. Voorzitter is Dirk Heslinga, De groep werd gesteund door de Vereniging Groninger Dorpen, een planoloog en een stedenbouwkundige. De provincie keek mee middels het provinciaal Bouwheerschap.

 

Garmerwolder POP-pilot basis voor aangepaste provinciale afspraken?

Dorp zou meer invloed moeten hebben op eigen ruimtelijke ontwikkeling”

Na de presentatie van de ruimtelijke ordeningplannen van de POP-werkgroep in Garmerwolde is het afwachten hoe de provincie de uitkomsten verwerkt in het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP). In de conceptteksten staat vooralsnog vrijwel niets. Dat is teleurstellend maar ook verrassend omdat Garmerwolde samen met Onderdendam en Nieuw Beerta juist op uitnodiging van de provincie – als proef – de ruimtelijke mogelijkheden en wensen in hun directe omgeving in kaart hebben gebracht. Garmerwolde doet er inmiddels samen met de Vereniging Groninger Dorpen alles aan om de aanbevelingen toch in de uiteindelijke POP-tekst en de provinciale verordening te krijgen.

Garmerwolde concentreerde zich tijdens de POP-pilot voorlopig op twee plekken in het dorp waar verbeteringen noodzakelijk en haalbaar zijn: woningbouwactiviteiten bij de WF Hildebrandstraat en het voetbalveld, en het opknappen van het kassenterrein van Ritsema in combinatie met het landelijk inpassen van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. “We hebben samen met de Vereniging Groninger Dorpen een aantal prima plannen gemaakt. Daar zit echt toekomst in”, aldus Dirk Heslinga, voorzitter van de POP-werkgroep Garmerwolde. “We komen met nuttige aanbevelingen over wonen, bedrijvigheid en behoud van de leefbaarheid in de dorpen. De plannen zijn in juni al gepresenteerd aan gedeputeerde Marc Calon. Hij was zeer positief. Daarom verbaast het ons ook zo dat er in de nu voorliggende teksten vooralsnog niets staat over wát de provincie met de uitkomsten van de POP-pilots in Garmerwolde, Nieuw Beerta en Onderdendam gaat doen.

Omissie

Garmerwolde legde een aantal vragen voor aan de statenfractie van de PvdA en drong aan op meer inbreng en erkenning van het werk tijdens de POP-pilots. Daarnaast toog Heslinga samen met de Vereniging Groninger Dorpen naar de provincie om uitleg te vragen. “Het was voor projectleider Bernhard van Dam ook een verrassing dat er niets in de concepttekst was te rug te vinden. Hij vond dat ‘een omissie die zeker wordt rechtgezet’. Maar over het hoe en wanneer kon hij niets zeggen.”

Inmiddels heeft de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen het voorontwerp besproken en ook heeft Provinciale Staten zich al plenair over het voorontwerp gebogen. Gedeputeerde Staten stellen het ontwerp vast, ergens in januari, februari 2009. Dan zijn er hoorzittingen mogelijk en kunnen mensen hun zienswijzen indienen. “Dat is ook het moment voor de dorpen om hun ideeën, aanvullingen en wijzigingen in te dienen”, aldus Heslinga. “We moeten dus actief de vinger aan de pols houden.

De Vereniging Groninger Dorpen (VGD) heeft ingesproken tijdens de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen en dat leidde tot positieve reacties van een aantal partijen. Naar verwachting stelt Provinciale Staten in mei 2009 het Provinciaal Omgevings Plan definitief vast.

Aan de slag

De dorpen zelf wachten niet op de definitieve POP-teksten. Ze zijn al met hun plannen aan de slag gegaan. Dat gaat vooralsnog moeizaam want de dorpen lopen aan tegen een afwachtende houding van de gemeente of tegen strikte regelgeving van de provincie. Inmiddels heeft Garmerwolde het eerste veto van de provincie binnen. Herman Huiskes, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde: “ De plannen om de kassenlocatie in Garmerwolde op te knappen door er een grote boerenschuur op te zetten waarbinnen kleine (startende) ondernemers werkruimte kunnen huren, halen het bij de provincie niet. Zij noemen die schuur een ‘bedrijventerrein’, of ‘bedrijfsverzamelgebouw’. En volgens de regels mag dat niet. Punt. Dat is teleurstellend omdat ook de provincie wel vindt dat die lokatie een facelift moet krijgen. Ik hoopte dat de provincie zou meedenken in oplossingen en zou kijken hoe de regelgeving daarin mogelijkheden biedt. Niet hoe regelgeving dit remt.” Huiskes legt zich er nog niet bij neer: “Maar veel valt of staat wel bij de formuleringen in de provinciale verordening. Als die flexibel wordt opgesteld, kunnen gemeenten toch méér doen, en creatiever zijn, samen met de dorpen zelf.”

De regels vormen daarbij een middel, en geen doel op zich, zegt Huiskes. “Algemene regels en verordeningen zoals provinciale verordeningen zijn vrijwel nooit één op één toepasbaar op specifieke problemen. Een strak geformuleerde verordening levert dan altijd strijd op bij de aanpak van specifieke problemen. Zodra een regel remmend werkt, moeten we kijken of de regel nog wel voldoet voor het doel waarvoor het ooit was opgesteld. Zo niet, dan kun je een regel misschien wel afschaffen. We moeten werken ‘in de geest’ van het POP, en niet strak volgens de letter van het POP.”