De themagroepen

Plan pilot 2016-2017:

Nieuwe rol Dorpsbelangen en themagroepen in Garmerwolde

Datum: 6 mei 2016

Doelen:

1. Verbeteren samenwerking tussen commissies, DB en andere initiatiefnemers in het dorp,

2. Verlichten van de bestuurstaken van deze partijen door samenwerking in themagroepen,

3. Verlichten van organiseren van activiteiten door samenwerking in themagroepen,

4. Middels een open karakter van de themagroepen de drempel voor participeren door dorpsbewoners verlagen en daarmee blijvend ondersteuning vinden voor bestaande en nieuwe initiatieven en commissies.

5. Sociale eenheid, grotere opkomsten en betrokkenheid genereren onder inwoners.

Status: ter bespreking met themagroepen en leden van dorpsbelangen Garmerwolde

Doel Themagroepen: Om voor de toekomst verzekerd te zijn dat bestaande commissies, initiatieven en belangen blijven doorgaan is het belangrijk dat de verschillende commissies en initiatiefnemers in het dorp elkaar weten te vinden; een platform hebben om elkaar te spreken en tot samenwerking komen voor ingebrachte ideeën. We willen niet de vergaderdruk verhogen maar juist de versplintering terug brengen door bestaande overleggen/ vergaderingen binnen een themagroep te brengen. Ben je actief binnen het dorp, sluit je dan aan bij een themagroep en ervaar waar de kansen liggen voor rendement voor uw belang of initiatief. Een voordeel van deze themagroepen kan ook zijn dat bestaande commissies binnen een thema efficiëntie in organiseren of besturen kunnen halen door samen te werken. We willen het karakter van de themagroepen open houden. Door de overleggen van themagroepen in het dorpshuis te houden zal de drempel voor (nog)niet-actieve dorpsgenoten lager zijn om ook actief te worden voor het dorp en uw ideeën. Wij verwachten ook dat inwoners die nog niet actief zijn dit wel gaan worden omdat men kan aanschuiven bij een themagroep waar hun interesse ligt en men niet “in een bestuur” hoeft te zitten: vrij aanschuiven of verlaten zo vaak je wilt.

Omdat wij de themagroepen erg belangrijk vinden zal Dorpsbelangen daarom (voor het pilotjaar of langer) de kosten voor zaalhuur, koffie en thee in het dorpshuis dragen.

Taken Themagroepen

De themagroepen dragen zorg voor de belangen en initiatieven op haar thema. De themagroepen die inmiddels van start zijn en waar ook enkele commissies zich al thuis voelen betreffen:

- Openbare ruimte & Duurzaamheid;

- Wonen & Welzijn;

- Festiviteiten & Cultuur.

Deze themagroepen hebben elk haar eigen overlegmomenten in het dorpshuis en een eigen contactpersoon. Belangrijk is dat er binnen de themagroepen zelf geen versplintering ontstaat, maar dat themagroepen met meerdere initiatieven wel op dezelfde avond in het dorpshuis blijven overleggen, zodat inlopen en aanschuiven altijd mogelijk voelt voor geïnteresseerden. Elk initiatief binnen een themagroep heeft haar eigen voortrekker (inbrenger idee) voor de coördinatie van de uitvoering. Een contactpersoon per themagroep is nodig om in- en uitgaande berichten te wisselen met DB. Rol Dorpsbelangen DB heeft geen stem in te maken keuzes door de themagroepen.

Dorpsbelangen zorgt voor:

- communicatie en coördinatie:

- het publiceren van de overlegmomenten en andere relevante informatie m.b.t. themagroepen (dorpsmedia, facebook, internet en aanplakken),

- het beheren van een centrale agenda voor overlegmomenten en activiteiten in het dorp (inclusief vergaren van informatie), - ondersteuning en samenwerking bij subsidieaanvragen richting fondsen,

- speelt inkomende informatie van buitenaf (gemeente, waterschap, provincie, cultuur, etc.) door naar de themagroepen,

- wanneer belangrijke thema’s (bijv. vanuit gemeente of provincie) niet worden opgepakt door de themagroepen zal DB deze opvangen en afhandelen, - Innen contributie van leden en aanvragen subsidies gemeente, verstrekken subsidie (zoals reeds gebeurd) en betalen onkosten vereniging DB,

- DB kan (in overleg) fungeren als spreekbuis voor de themagroepen, naar buiten toe/provincie/waterschap/ subsidiefondsen.

Centrale inloopavond / ledenvergadering DB. We willen (ook als pilot) de agenda van de voorjaars- en najaarsvergadering voor de leden van Dorpsbelangen aanpassen, waarbij het formele deel van deze vergaderingen eerst wordt afgewerkt (korter als voorheen; maar wel de financiën, bestuurs verkiezing DB, e.d.) en overgaat in presentaties van de themagroepen over de onderwerpen waar zij aan werken.

Na het programma van de avond kan er door aanwezigen dan nog doorgepraat worden over actuele onderwerpen in het dorp.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Garmerwolde,

Reinier Buringa